Förarintyg - Det bästa utbildningsmaterialet för båt!


Flera fritidsbåtar i skärgården en solig sommardag. Hur många har Förarintyg?

(Utbildningsmaterialet uppdaterades senast den 5:e juni 2024.)

Ett gratis och komplett utbildningsmaterial för förarintyg båt

Öppna menyn för att se omfattning på detta utbildningsmaterial för förarintyg.

Välj kapitel i menyn och börja läs nu direkt. Utbildningsmaterialet är anpassat till smartphone, surfplatta och dator. Naturligtvis får du skriva ut och spara ner avsnitt om du vill. Forarintyg.se ersätter helt de traditionella läroböckerna.

Läs mer om hur omfattande detta utbildningsmaterial för förarintyg är.

Forarintyg.se omfattar alltid samtliga aktuella kunskapskrav för förarintyget, hundratals instuderingsfrågor och övningsuppgifter, övningsprov samt mängder med fördjupningsavsnitt. Det är anpassat för både öst- & väst-övningssjökorten.

Läs mer om pedagogiken i detta utbildningsmaterial för förarintyg.

Forarintyg.se fungerar lika bra vid utbildning, självstudier, repetition och som uppslagsverk. Uppdelningen i kapitel och avsnitt är både överskådlig och pedagogisk. Till alla kapitel finns ett presentationsmaterial för navigationslärare.

Utbildningsmaterialet är helt gratis och helt komplett - för alla.

Vi anser att alla som framför en fritidsbåt bör ha Förarintyg. Vi har därför utvecklat och tillhandahåller detta utbildningsmaterial gratis till alla.
Du kan börja använda det nu omedelbart utan registrering eller inloggning.

Vad är Förarintyg för båt?

Förarintyg är ett kompetensintyg som omfattar grunderna i navigation och sjömanskap vid färd med alla typer av fritidsbåtar i skyddade vatten och i dagsljus. NFB är den organisation som ställer upp kunskapskraven för och håller de intygsprov som leder till utfärdat intyg.

Förarintyg är det korrekta namnet på instegsintyget. Det benämns även som båtkörkort, förarintyg båt, förarbevis båt, skärgårdsskeppare och skepparexamen. Nästa intygssteg för fritidsbåtar är Kustskepparintyg som omfattar navigation till havs och navigation i mörker. Det högsta intyget för fritidsbåtar är Utsjöskepparintyg som omfattar navigation i tidvatten och långfärdssegling. För att få köra båt i kommersiell trafik krävs att du innehar examen från utbildningen för Fartygsbefäl klass 8.

Vad är Forarintyg.se?

Forarintyg.se är ett gratis och helt komplett utbildningsmaterial för Förarintyg. Det ersätter helt de traditionella läroböckerna och övningshäftena. Utbildningsmaterialet är lika lätt att använda och läsa på en dator, surfplatta eller smartphone. För eget bruk får du naturligtvis spara ner en kopia eller skriva ut det på papper.

Det är organisationen NFB (Nämnden för Båtlivsutbildning) som beslutar vilka kunskapsområden som ingår i förarintyget och också arrangerar de prov som leder till att man erhåller Förarintyg. Detta utbildningsmaterial är alltid helt anpassat efter de senaste kravdokumenten ifrån NFB.

Forarintyg.se vänder sig främst till utbildningsarrangörer som önskar ett gratis, modernt och helt komplett utbildningsmaterial som inte kräver någon administration. I utbildningsmaterialet finns kompletta presentationer för varje kapitel som navigationslärare kan använda sig av på lektionerna.

Vill du repetera, bedriva självstudier eller bara söker aktuell och korrekt information är Forarintyg.se det självklara och naturliga valet.

Utbildningsmaterialet är pedagogiskt uppdelat i 14 kapitel som vart och ett är indelat i flera avsnitt för att vara lätt att läsa och hitta i. Till varje avsnitt finns det övningsfrågor och i många avsnitt finns det även en fördjupningsdel om du vill lära dig lite mer.

Läs mycket mer om Förarintyg, intygsprov, NFB, användarvillkor, utbildningsmaterialet, övningssjökort, studieplaner med mera i kapitlet Introduktion. I detta kapitel finns också avsnitt med hjälp och tips.

Omfattning i de olika kapitlen

Sjökortet

Detta kapitel ger dig kunskap i att läsa och förstå ett sjökort.
Sjökortets koordinatsystem med latitud och longitud; styrbord och babord vilket är lite som höger och vänster till sjöss; olika typer av sjökort för olika typer av navigation; för och nackdelar med papperssjökort och elektroniska sjökort; symboler på sjökortet för fasta sjömärken; flytande sjömärken och annan information; hur tillförlitliga sjökorten är och hur de rättas samt om andra publikationer som är användbara ombord.

Navigations­teori

Detta kapitel ger dig teoretisk kunskap i navigation som är en förutsättning för sjökortsarbete och praktik navigation.
Väderstrecken (nord, syd, öst och väst); navigationsbesticken som används vid navigation (passare och transportör); skillnaden mellan kurs, bäring och riktning; vad en position är och hur den skrivs; sambanden mellan tid, fart och distans och hur dessa beräknas; räkna med deviation, missvisning, avdrift och ström för att rätta och sätta kurs.

Sjökorts­arbete

Detta kapitel ger dig kunskap i hur du arbetar med sjökortet vid planering och under färden.
Använda navigationsbesticken passare, transportör och linjal för sjökortsarbete; mäta korta och långa distanser på sjökortet; ta fram och markera en position på sjökortet; lägga ut och mäta upp en kurs på sjökortet; göra en krysspejling för att bestämma en position.

Praktisk navigation

Detta kapitel ger dig kunskap i hur du praktiskt navigerar vid olika typer av navigation vid planering och under färden med olika typer av hjälpmedel.
Planera navigationen innan färden påbörjas; navigation vid färd i en farled; optisk navigation utan hjälp av instrument eller sjömärken; navigation med traditionella instrument; navigation med navigator, plotter, dator, surfplatta eller mobiltelefon; navigation i hög fart.

Väjnings­regler

Detta kapitel ger dig kunskap i varför, vem och när en båt eller fartyg ska väja i olika situationer för att inte kollidera med varandra.
Inledning till hur väjningsregler ska användas; väjningsregler för småbåtar; väjningsregler för segelbåtar; väjningsregler för motorbåtar; väjningsregler för fartyg.

Lanternor

Detta kapitel ger dig kunskap i vilka lanternor som ska finnas på olika båtar, när de ska användas och hur du identifierar olika båttyper enbart med hjälp av lanternorna.
Inledning till de olika lanternorna och dess placering på båten; lanternor på småbåtar; lanternor på segelbåtar; lanternor på motorbåtar; lanternor på fartyg.

Manövrering

Detta kapitel ger dig kunskap i hur du planerar manövrerar med din båt i alla situationer på ett sätt som gör dem säkra och helt enligt planen.
Inledning med grunderna för och de faktorer som påverkar båten vid manövrering; manövrering av båt med roder; manövrering av båt som inte har roder; manövrering av båt i hög fart; manövrering vid förtöjning av båt; manövrering vid losskastning av båt; hur en segelbåt manövrerar.

Navigations­instrument

Detta kapitel ger dig kunskap i vilka instrument som finns, hur de fungerar, hur de används vid navigation samt hur de kontrolleras.
Kompassen och nyttan med att alltid veta vad som är norr; loggen som mäter distans och fart; ekolodet som visar djupet; satellitsystemen som ger möjlighet att veta sin position; de olika typerna av navigatorer; plotter, dator, surfplatta och mobiltelefon; varför AIS (Automatic Identification System) är så bra; nyttan och tips med att kontrollera att båtens instrument fungerar regelbundet.

Sjömanskap

Detta kapitel ger dig kunskap i gott sjömanskap för att eliminera risker ombord och säkerställa ett gott bemötande mot andra båtägare.
Vikten av hänsyn och hjälpsamhet till sjöss; slå viktiga knopar och när de används; vikten av att ha en för färden sjövärdig båt; tips och råd vid ankring; vikten av att kontrollera och underhålla båten och dess utrustning; tips om klädsel; vad som gäller rörande sjöfylleri; lite om flaggor ombord; åtgärder för att få en så stabil båt som möjligt.

Signalering

Detta kapitel ger dig kunskap i hur du signalerar med andra och hur de signalerar med dig i olika situationer och nödsituationer.
Nödsignalering med olika tekniker och typer av nödsignaler; dagersignaler som användas i dagsljus för att markera båtars status; ljudsignaler som används för att snabbt och effektivt klargöra en båts intentioner i nära anslutning till andra båtar; signalflaggor som används idag och lite historik om hur de användes förr.

Säkerhet

Detta kapitel ger dig kunskap i de åtgärder du gör för att ditt båtliv ska bli så säkert och roligt som du vill samt vad du gör om det oönskade händer.
Vikten av att använda flytväst samt tips om olika flytvästtyper; olika nödsituationer och hur de bäst undviks; tips om säkerhetsutrustning som minskar risken för nödsituationer; tips om nödutrustning att använda i en nödsituation; råd om grundutrustning för olika båtar; tips om elsäkerhet ombord; riskerna med olika bränslen ombord; sjöräddning i Sverige och den fungerar; ansvar och skyldigheter man har som befälhavare på en båt.

Sjukvård

Detta kapitel ger dig kunskap för att själv kunna hantera mycket av den sjukvård som kan behövas på en fritidsbåt.
Grundläggande sjukvård för mindre skador och råd för åtgärder vid allvarligare problem; vad sjösjuka är med tips om råd för åtgärder som minimerar sjösjuka; vad nedkylning är och riskerna med nedkylning; de olika graderna av brännskador och hur de hanteras.

Väder

Detta kapitel ger dig kunskap i grunderna för att inhämta information om vädret, förstå informationen och fatta bra och säkra beslut utifrån informationen.
Grundläggande meteorologi och de väderfenomen som främst påverkar fritidsbåtar; de olika väderprognoser som finns för fritidsbåtar och dess omfattning; lite om vindstyrkor och vågor; risker med väder och hur man minimerar de riskerna.

Miljö

Detta kapitel ger dig kunskap i hur du agerar rätt mot miljön och i förlängningen din plånbok.
Vad som är och vikten av att agera miljövettigt; regelverket rörande bottenfärger; regelverket rörande toaletter på båtar; hur man kör sin båt bränsleeffektivt genom så kallad eco-driving; allemansrätten och vad den innebär att man får och inte får göra; information om olika skyddsområden och vilka regler som gäller för dem.

KoyMa

Utbildningsmaterialen utvecklas av företaget som ägs av Thomas Lundgren.

Missa inte våra andra utbildningsmaterial;

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa

Forarintyg.se: Läs mer om användarvillkoren och upphovsrätt i avsnittet Introduktion / Upphovsrätt.Subject:

Här kan du rapportera när du anser att något på aktuell sida behöver rättas, ändras, kompletteras eller tas bort.


Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMa